Ettevõttest

Keila vesi kvaliteedi- ja keskkonnapõhimõtted

 • pakume kõikidele linnaelanikele puhast joogivett
 • puhastame reovee selliselt, et mõju ümbritsevale keskkonnale on minimaalne
 • tagame igal ajal toimiva teenuse asjatundlike töötajate ja optimaalsete vahenditega
 • kliendid saavad meiega kiirelt ja mugavalt asju ajada
 • järgime õigusaktide nõudeid ja kohaliku omavalitsuse arengukavasid
 • teeme veevaldkonnas aktiivselt koostööd erinevate partneritega
 • kujundame tarbijate keskkonnateadlikku mõtteviisi
 • leiame jätkusuutlikud lahendused ning muudame oma teenuseid ja elukeskkonda paremaks

Vee-ettevõtte tegevus mõjutab keskkonda olulisel määral nii soodsas kui ebasoodsas suunas.

Keila Vesi keskkonnategevuse eesmärk on ebasoodsat mõju võimalikult vähendada ning soodsat mõju hoida ja suurendada.

Veetöötlemise oluline positiivne keskkonnaaspekt

 • nõuetele vastav joogivesi, mis mõjutab iga linnaelaniku elukvaliteeti;

Veetöötlemise olulised negatiivsed keskkonnaaspektid

 • põhjavee kui olulise loodusressursi kasutamine;
 • veelekked, mis suurendavad veeressursi kulu;
 • pikaajalised veekatkestused tehniliste rikete või pikaajalise elektrikatkestuse tõttu, mis seavad ohtu linnaelanike elukvaliteedi;
 • seadmetes tarbitud elektrienergia, millega kaudselt mõjutatakse elektritootmise ja keskkonnasaaste taset

Reoveepuhastuse oluline positiivne keskkonnaaspekt 

 • tarbimiskõlblik reoveesettesegu, mille puhul on tegemist reoveepuhastusprotsessi jäätmete taaskasutamisega. Reoveesettesegu on võimalik kasutada näiteks haljastuses

Reovee kogumise ja puhastuse olulised negatiivsed keskkonnaaspektid

 • tehniliste rikete või erakordsete ilmastikuolude tõttu ulatuslikud reo- ja sademevee üleujutused, mis võivad põhjustada keskkonna saastamist ja kahjustada elanike vara
 • tehniliste rikete või pikaajalise elektrikatkestuse tõttu mittetoimiv puhastusprotsess, mis võib põhjustada elukeskkonna ja Keila jõe seisundi halvenemist;
 • puhastuse käigus kokkukogutavad jäätmed, mida tuleb käidelda ja seetõttu suureneb keskkonnakoormus;
 • seadmetes tarbitud elektrienergia, millega kaudselt mõjutatakse elektritootmise ja keskkonnasaaste taset

Lisaks põhitegevusele mõjutavad keskkonda ka tugitegevused, näiteks aitab elektrooniline dokumendihaldus ja arveldamine kokku hoida paberit.

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l