Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

Ülevaade

AS Keila Vesi on Keila linnale kuuluv ettevõte, mille tegevuse eesmärgiks on luua klientidele väärtust joogivee varustamise ja reovee ära juhtimise ning puhastamise teenuste pakkumisel. Lisaks pakume ka kinnisvarakeskkonna korrashoiu teenuseid, paigaldame ja hooldame liiklusmärke ning tänavavalgustust.

Isikuandmete töötlemise teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui füüsiline isik suhtleb Keila Veega ärikliendiga seotud isikuna, siis Keila Vesi registreerib ja kasutab ka füüsilise isiku kohta käivaid andmeid (isikuandmeid). Füüsilised isikud võivad olla meie kliendiga seotud näiteks kui allkirjaõiguslik isik, juhatuse liige, töötaja, või muu kliendiga seotud kolmas isik.

Põhimõtteid, mille alusel Keila Vesi isikuandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas isikuandmete töötlemise põhimõtetes, edaspidi Põhimõtted.

Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Keila Vee poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud, sealhulgas kohaldatakse Põhimõtteid kliendisuhtele, mis on tekkinud enne Põhimõtete jõustumist.

Põhimõtteid järgivad ka kõik Keila Vee lepingupartnerid, kes Keila Veele ja Keila Vee eest teenuseid osutavad ning kes Keila Vee kliendiandmeid töötlevad.

Kliendiandmete töötlemine toimub kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, isikuandmete kaitse üldmäärusega, veeseadusega, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega, keskkonnatasude seadusega ja muude õigusaktidega, käesolevate Põhimõtetega ja/või konkreetse kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepinguga, sh konkreetsele teenusele kohalduvate tüüptingimustega.

Keila Veel on õigus käesolevaid Põhimõtteid ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti kas kontoris, oma veebilehel www.keilavesi.ee või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu).

Mõisted

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Keila Vee poolt osutatavaid või vahendatavaid teenuseid.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Keila Veel andmeid, millega on võimalik isik tuvastada. Andmesubjektideks on võimalikud tulevased, olemasolevad ja endised kliendid, Keila Vee teenuste kasutajad ja nende esindajad, koostööpartnerid, päringute esitajad, külastajad.

Töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, kustutamine, päringute tegemine, edastamine, korrastamine, kasutamine, levitamine jne).

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Keila Veel kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, aadress, tarbimisandmed jne).

Üldsätted

Keila Vesi tagab kohalduva õiguse raames kliendiandmete konfidentsiaalsuse ja kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

Keila Vesi töötleb vastavalt kliendiandmete töötlemise eesmärgile kõiki kliendiandmeid, mis on kliendi kohta tehingusuhte käigus teatavaks saanud.

Keila Vesi võib kliendiandmete töötlemiseks kasutada lepingupartnereid, kes peavad töötlemisel järgima käesolevaid Põhimõtteid ja Keila Vee juhiseid, rakendama asjakohaseid turvameetmeid ning tagama kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ja konfidentsiaalsuse. Keila Vesi tagab, et lepingupartnerid töötlevad kliendiandmeid Keila Vee juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid. Lepingupartneritel on õigus kliendiandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on neile vajalik, et täita Keila Vee poolt määratud eesmärke.

Andmesubjektid

Andmesubjektid, kelle isikuandmeid Keila Vesi töötleb:

 1. Kinnistute eraisikutest omanikud, omaniku volitatud esindajad
 2. Kinnistute juriidilistest isikutest omanike esindajad
 3. Lepingutega mitte seotud eraisikud, kelleks on tavapäraselt Keila linna elanikud
 4. Muude juriidiliste isikute esindajad

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Keila Vesi töötleb isikuandmeid selleks, et:

 1. otsustada, kas ja millistel tingimustel osutada kliendile teenust (lepingu sõlmimisele eelnev kliendiandmete töötlemine);
 2. täita kliendi poolt Keila Veega sõlmitud lepingut;
 3. osutada kliendile Keila Vee teenuseid;
 4. pakkuda parimat klienditeenindust;
 5. realiseerida oma õigusi, mis tulenevad kliendiga sõlmitud lepingust või kliendile osutatava teenusega seotud lepingust;
 6. hoida ära Keila Veele kahju tekkimine;
 7. kontrollida, parandada ja täiendada kliendiandmeid;
 8. täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusaktidest (nt õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine teenuse osutamisel jne);
 9. kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi.

Töödeldavate isikuandmete koosseis

Keila Vesi töötleb muuhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevaid isikuandmeid:

 1. Identiteediandmed (nt nimi, isikukood)
 2. Kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress)
 3. Asukohaandmed (nt kinnistu aadress, katastri number, postiaadress)
 4. Ehitise andmed (nt ehitise tüüp, korruste arv)
 5. Isikustatud teenuse andmed (nt veearvesti näidud, teenuse koosseis, avaldused ja taotlused, andmed lepingurikkumiste kohta)
 6. Pangaandmed (nt arveldusarve number)
 7. Suhtlusandmed (nt klienditeeninduse kõnesalvestis)

Andmete säilitamise periood

Isikuandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood põhineb lepingutel kliendiga, Keila Vee õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

Andmesubjekti õigused

Enda isikuandmetega tutvumine

Andmesubjektil on võimalik tutvuda enda kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Andmesubjektil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua Keila Vesi tema andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses tema andmeid avaldab. Andmesubjekti õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning Keila Vee tegevuse vajadused.

Võimaluse korral väljastame andmed Teie soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama.

Parandamine ja kustutamine

Kui andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on andmesubjektil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi. Neid õigusi tuntakse kui „õigus andmete parandamisele“ ja „õigus olla unustatud“. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Ülekandmine

Kui Keila Vesi kasutab andmeid kliendi nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on

automatiseeritud, on andmesubjektil õigus saada koopia tema esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

Andmete kasutamise piiramine

Kui andmesubjekt leiab, et andmed, mis Keila Vesi on tema kohta kogunud, ei ole õiged, või kui andmesubjekt on esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võib andmesubjekt nõuda, et Keila Vesi piiraks nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutus piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas Keila Vee õiguspärased huvid on andmesubjekti huvidest kaalukamad. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Muud sätted

Keila Vesi ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.

Kontaktandmed

Andmesubjektid võivad Keila Veega ühendust võtta seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega ning eraisikust kliendid võivad lisaks nõuda isikuandmete töötlemisel enda õiguste realiseerimist ning esitada kaebuseid isikuandmete kasutamise kohta.

Keila Vee andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:

Kristi Saharov

Andmekaitsespetsialist

AS Keila Vesi

Ehitajate tee 7

76606 KEILA

Tel 17222, kristi@keilavesi.ee

Kui andmesubjekt ei ole rahul sellega, kuidas Keila Vesi tema isikuandmeid töötleb ning kliendi pöördumine Keila Vee andmekaitseametniku poole ei andnud rahuldavat tulemust, siis on kliendil võimalik esitada kaebus kirjalikult:

AS Keila Vesi

Ehitajate tee 7

76606 KEILA

Tel 66 17222, info@keilavesi.ee

Samuti võib andmesubjekt esitada kaebusi isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l