Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused

Ülevaade

AS Keila Vesi (edaspidi KV) on Keila linnale kuuluv ettevõte, mille tegevuse eesmärgiks on luua klientidele väärtust joogivee varustamise ja reovee ära juhtimise ning puhastamise teenuste pakkumisel. Lisaks pakume ka kinnisvarakeskkonna korrashoiu teenuseid, paigaldame ja hooldame liiklusmärke ning tänavavalgustust, pakume raamatupidamisteenuseid.

Isikuandmete töötlemise teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui füüsiline isik suhtleb KV ärikliendiga seotud isikuna, siis KV registreerib ja kasutab ka füüsilise isiku kohta käivaid andmeid (isikuandmeid). Füüsilised isikud võivad olla meie kliendiga seotud näiteks kui allkirjaõiguslik isik, juhatuse liige, töötaja, või muu kliendiga seotud kolmas isik.

Põhimõtteid, mille alusel KV isikuandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas isikuandmete töötlemise põhimõtetes, edaspidi Põhimõtted.

Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada KV poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud, sealhulgas kohaldatakse Põhimõtteid kliendisuhtele, mis on tekkinud enne Põhimõtete jõustumist.

Põhimõtteid järgivad ka kõik KV lepingupartnerid, kes KV-le ja KV eest teenuseid osutavad ning kes KV kliendiandmeid töötlevad.

Kliendiandmete töötlemine toimub kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, isikuandmete kaitse üldmäärusega, veeseadusega, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega, keskkonnatasude seadusega ja muude õigusaktidega, käesolevate Põhimõtetega ja/või konkreetse kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepinguga, sh konkreetsele teenusele kohalduvate tüüptingimustega.

KV on õigus käesolevaid Põhimõtteid ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti kas kontoris, oma veebilehel www.keilavesi.ee või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu).

Mõisted

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada KV poolt osutatavaid või vahendatavaid teenuseid.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on KV-l andmeid, millega on võimalik isik tuvastada. Andmesubjektideks on võimalikud tulevased, olemasolevad ja endised kliendid, KV teenuste kasutajad ja nende esindajad, koostööpartnerid, päringute esitajad, külastajad.

Töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, kustutamine, päringute tegemine, edastamine, korrastamine, kasutamine, levitamine jne).

Kliendiandmed on igasugune info, mis on KV-l kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, aadress, tarbimisandmed jne).

Üldsätted

KV tagab kohalduva õiguse raames kliendiandmete konfidentsiaalsuse ja kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.

KV töötleb vastavalt kliendiandmete töötlemise eesmärgile kõiki kliendiandmeid, mis on kliendi kohta tehingusuhte käigus teatavaks saanud.

KV võib kliendiandmete töötlemiseks kasutada lepingupartnereid, kes peavad töötlemisel järgima käesolevaid Põhimõtteid ja KV juhiseid, rakendama asjakohaseid turvameetmeid ning tagama kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ja konfidentsiaalsuse. KV tagab, et lepingupartnerid töötlevad kliendiandmeid KV juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid. Lepingupartneritel on õigus kliendiandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on neile vajalik, et täita KV poolt määratud eesmärke.

Andmesubjektid

Andmesubjektid, kelle isikuandmeid KV töötleb:

 1. Kinnistute eraisikutest omanikud, omaniku volitatud esindajad
 2. Kinnistute juriidilistest isikutest omanike esindajad
 3. Lepingutega mitte seotud eraisikud, kelleks on tavapäraselt Keila linna elanikud
 4. Muude juriidiliste isikute esindajad

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

KV töötleb isikuandmeid selleks, et:

 1. otsustada, kas ja millistel tingimustel osutada kliendile teenust (lepingu sõlmimisele eelnev kliendiandmete töötlemine);
 2. täita kliendi poolt KV sõlmitud lepingut;
 3. osutada kliendile KV teenuseid;
 4. pakkuda parimat klienditeenindust;
 5. realiseerida oma õigusi, mis tulenevad kliendiga sõlmitud lepingust või kliendile osutatava teenusega seotud lepingust;
 6. hoida ära KV kahju tekkimine;
 7. kontrollida, parandada ja täiendada kliendiandmeid;
 8. täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusaktidest (nt õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine teenuse osutamisel jne);
 9. kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi.

Töödeldavate isikuandmete koosseis

KV töötleb muuhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevaid isikuandmeid:

 1. Identiteediandmed (nt nimi, isikukood)
 2. Kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress)
 3. Asukohaandmed (nt kinnistu aadress, katastri number, postiaadress)
 4. Ehitise andmed (nt ehitise tüüp, korruste arv)
 5. Isikustatud teenuse andmed (nt veearvesti näidud, teenuse koosseis, avaldused ja taotlused, andmed lepingurikkumiste kohta)
 6. Pangaandmed (nt arveldusarve number)
 7. Suhtlusandmed (nt klienditeeninduse kõnesalvestis)

Andmete säilitamise periood

Isikuandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood põhineb lepingutel kliendiga, KV õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

Andmesubjekti õigused

Enda isikuandmetega tutvumine

Andmesubjektil on võimalik tutvuda enda kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Andmesubjektil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua KV tema andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses tema andmeid avaldab. Andmesubjekti õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning KV tegevuse vajadused.

Võimaluse korral väljastame andmed Teie soovitud moel viie tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate taotluse omakäeliselt või digitaalselt allkirjastama.

Parandamine ja kustutamine

Kui andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on andmesubjektil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi. Neid õigusi tuntakse kui „õigus andmete parandamisele“ ja „õigus olla unustatud“. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Ülekandmine

Kui KV kasutab andmeid kliendi nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on

automatiseeritud, on andmesubjektil õigus saada koopia tema esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

Andmete kasutamise piiramine

Kui andmesubjekt leiab, et andmed, mis KV on tema kohta kogunud, ei ole õiged, või kui andmesubjekt on esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võib andmesubjekt nõuda, et KV piiraks nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutus piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas KV õiguspärased huvid on andmesubjekti huvidest kaalukamad. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Muud sätted

KV ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.

Kontaktandmed

Andmesubjektid võivad KV-ga ühendust võtta seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega ning eraisikust kliendid võivad lisaks nõuda isikuandmete töötlemisel enda õiguste realiseerimist ning esitada kaebuseid isikuandmete kasutamise kohta.

AS Keila Vesi andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:

Kaili Paju
AS Keila Vesi
Ehitajate tee 7
76606 KEILA
Tel 6 78 0735
e-post kaili@keilavesi.ee

Kui andmesubjekt ei ole rahul sellega, kuidas KV tema isikuandmeid töötleb ning kliendi pöördumine KV andmekaitseametniku poole ei andnud rahuldavat tulemust, siis on kliendil võimalik esitada kaebus kirjalikult:

AS Keila Vesi
Ehitajate tee 7
76606 KEILA
Tel 17222
info@keilavesi.ee

Samuti võib andmesubjekt esitada kaebusi isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

601

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,9

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

3

mg/l Pt

Ammoonium

0,01

piirnorm 0.5 mg/l