KEILA VESI KEHTESTAB ALATES 06.03.2023 UUED VEETEENUSE HINNAD

KAS KEILA VEETEENUSE HIND ON ÕIGLANE?

Vee-ettevõte on kohustatud tagama toimepideva elutähtsa teenuse, mis on kvaliteetne, inimese tervisele ohutu ning keskkonnale säästlik. Tegevuse alustalaks on objektiivne ja vastutustundlik majandamine, mille tulemusena saavutatakse läbipaistev ja kulupõhine teenus. AS Keila Vesi on järjepidevalt teinud ressursimahukaid investeeringuid elutähtsa teenuse parendamiseks ja hoidmiseks. Taristu tervikuna pidevalt vananeb, mistõttu vajab reinvesteeringuid, et tarbijale saaks tagatud kvaliteetne teenus ning keskkonda saaks juhitud nõuetekohaselt puhastatud heitvesi. Peab arvestama asjaoluga, et Euroopa Liidu jm fondidest toetusi ei plaanita enam veemajandusse suunata ning AS Keila Vesi ei ole juba täna abikõlbulik vee-ettevõte, sellest lähtuvalt peame tulevikus arvestama kulukomponendid veehinda, et olla jätkusuutlik.

Veeteenuse kujundavad eraldi vee ja kanalisatsiooniteenused, mille kohta peetakse eraldi arvestust. Viimaste arvestus peab võimaldama hinnata seda, kas ettevõtja toote või teenuse hind on õiglaselt seotud selle pakutava väärtusega. Konkurentsiameti poolt on selleks koostatud eraldi metoodika, mille alusel kujundatakse teenuse hind.

Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

  1. põhjendatud tegevuskulude katmine;
  2. investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  3. keskkonnanõuete täitmine;
  4. kvaliteedi-ja ohutusnõuete täitmine;
  5. põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt (WACC- Weighted Average Cost of Capital));

Vee-ettevõtteid mõjutavad: kulud (tööjõud, elektrienergia hind); vananev taristu; veetaristu mastaapsus; üha rangemad keskkonnanõuded sh Konkurentsiameti järelevalve tasu jne. Tänane reaalsus, kui on kordades tõusnud energiaallikate, materjalide ja teenuste hinnad,  sunnib paljusid vee-ettevõtteid teenuse hindasid üle vaatama, AS Keila Vesi ei ole siinkohal erand. Viimane hinna korrektsioon toimus Keilas 2015a, st et õiglane veeteenuse hinnatõus võinuks olla 3% aastas.

Tagamaks kvaliteetse veeteenuse toimivuse ja jätkusuutlikkuse esitas 08.04.2022 AS Keila Vesi Konkurentsiametile veeteenuse hinnataotluse. Konkurentsiamet kontrollis, et taotletud hind sisaldaks üksnes ÜVVKS § 14 lg 2 ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust. Konkurentsiamet kooskõlastas AS Keila Vesi uued veeteenuse hinnad 2023a jaanuaris.

AS Keila Vesi tuginedes Konkurentsiameti otsusele 31.01.2023 nr 9-3/2023-005 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikele 1 kehtestab alates 06.03.2023 uued veeteenuse hinnad alljärgnevalt:

  • tasu võetud vee eest 1,24 €/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,79 €/m3
  • tasu reovee puhastamise eest Strantum OÜ-le 0,98€/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise eest Lahevesi AS-le 0,58 €/m3
  • tasu reovee puhastamise eest Lahevesi AS-le 0,98€/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Ülaltoodud tasud reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kehtivad AS KeilaVesi klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas osundatud piirväärtuseid.

Võrreldes teiste Harjumaa vee-ettevõtetega jääb Keilas veeteenuse hind ka peale hinnamuutust kõige madalamale tasemele!

 

Janno Jazõkov
AS Keila Vesi juhataja

 

Harjumaa veeteenuse hinnad seisuga 01.02.2023.
Allikas: Konkurentsiamet

HIND ERAISIKUTELE
ETTEVÕTTEVesiKanalKOKKU
KEILA VESI1,241,793,03
KIILI KVH1,321,813,13
LOO VESI1,322,063,38
ELVESO1,352,113,46
VIIMSI VESI1,352,193,54
SAKU MAJA1,572,053,62
KOHILA MAJA1,42,363,76
STRANTUM1,472,433,9
LAHEVESI1,882,664,54
KOSE VESI1,733,315,04

 

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l