TEADE VEETEENUSE HINNAMUUDATUSEST ALATES 06.03.2023

Hea Klient!

AS Keila Vesi tuginedes Konkurentsiameti otsusele 31.01.2023 nr 9-3/2023-005 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikele 1 kehtestab alates 06.03.2023 uued veeteenuse hinnad alljärgnevalt:

  • tasu võetud vee eest 1,24 €/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,79 €/m3
  • tasu reovee puhastamise eest Strantum OÜ-le 0,98€/m3
  • tasu reovee ärajuhtimise eest Lahevesi AS-le 0,58 €/m3
  • tasu reovee puhastamise eest Lahevesi AS-le 0,98€/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Ülaltoodud tasud reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kehtivad AS KeilaVesi klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas osundatud piirväärtuseid.

Seoses veeteenuse hinna muutmisega AS Keila Vesi palub kõigil teenuse tarbijatel teatada veenäidud seisuga 05.03.2023.a hiljemalt 10. märtsiks 2023. Pärast 10.03.2023.a esitatud tarbimise näidud arveldatakse uue tariifi alusel.

 

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l