Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

Kinnistu, millele liitumist taotletakse:

Kinnistule planeeritava(te) veetarbija(te) iseloomustus:

Ehitamine ja liitumine:

Lisad:

1. Omandit tõendav dokument
2. Kinnistu plaan olemasolevate hoonete ja tehnovõrkudega ning kavandatavad hooned ja nende eeldatav paiknemine M1:500
3. Volikiri (kaasomandi korral)

* tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

 

Keemilised näitajad

Vee karedus

0,05

mg-ekv/l

Elektrijuhtivus

491

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1,0

NHÜ

pH

7,7

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

0,05

piirnorm 0.5 mg/l