Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

  Kinnistu, millele liitumist taotletakse:

  Kinnistule planeeritava(te) veetarbija(te) iseloomustus:

  Ehitamine ja liitumine:

  Lisad:

  1. Omandit tõendav dokument
  2. Kinnistu plaan olemasolevate hoonete ja tehnovõrkudega ning kavandatavad hooned ja nende eeldatav paiknemine M1:500
  3. Volikiri (kaasomandi korral)

  * tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

   

  Keemilised näitajad

  Elektrijuhtivus

  601

  piirnorm 2500 μS/cm

  Hägusus

  <1

  NHÜ

  pH

  7,9

  piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

  Värvus

  3

  mg/l Pt

  Ammoonium

  0,01

  piirnorm 0.5 mg/l