Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

Kinnistu, millele liitumist taotletakse:

Kinnistule planeeritava(te) veetarbija(te) iseloomustus:

Ehitamine ja liitumine:

Lisad:

1. Omandit tõendav dokument
2. Kinnistu plaan olemasolevate hoonete ja tehnovõrkudega ning kavandatavad hooned ja nende eeldatav paiknemine M1:500
3. Volikiri (kaasomandi korral)

* tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

 

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

590

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<0,5

NHÜ

pH

7,9

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<5

mg/l Pt

Ammoonium

0,01

piirnorm 0.5 mg/l