Kliendilepingu tüüptingimused

AS Keila Vesi veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamise lepingu tüüptingimused

ÜLDSÄTTED:
1.1. Veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamise Lepinguga (edaspidi Leping) määratakse kindlaks ühisveevärgi ja reovee ärajuhtimise teenuse põhimõtted Keila linnas, mille kohaselt AS Keila Vesi (edaspidi Vee-ettevõtja) müüb vett ja/või osutab reovee ärajuhtimise teenust (edaspidi teenused) ning Klient kohustub maksma Vee-ettevõtjale vee ja/või reovee ärajuhtimise teenuse eest tasu.
1.1.1. Kui Klient kasutab ainult reovee ärajuhtimise teenust, sõlmitakse Leping ning Lepingus kehtivad ainult reoveele kehtestatud tingimused.
1.1.2. Kui Klient kasutab ainult veega varustamise teenust, sõlmitakse Leping ning Lepingus kehtivad ainult veega varustamise teenusele kehtestatud tingimused.
1.2. Vee-ettevõtja osutab teenuseid Kliendile kuuluva kinnistu osas, mille asukoht on ära toodud Lepingus.
1.3. Tüüptingimusi kohaldatakse koos Eesti Vabariigi õigusaktide ning muude veevärgi-ja kanalisatsiooniga seonduvate juhendite ja regulatsioonidega.

2. TEENUSE TARBIMISE ARVESTUS JA TASUMISE KORD
2.1. Kliendile müüdav vee kogus arvestatakse veearvesti näidu alusel.
2.2. Kanalisatsiooni juhitud reovee kogus arvutatakse vastavalt veearvesti näidule.
2.3. Veearvesti näidu teatab Klient Vee-ettevõtja kodulehe kaudu või e-kirja või telefoni teel (kontaktandmed on leitavad Vee-ettevõtja kodulehelt) hiljemalt arvestusperioodile järgneva kalendrikuu 03. kuupäevaks.
2.4. Veearvesti mittetöötamisel või puudumisel arvutatakse vee ja kanalisatsiooni juhitud
reovee kogused kehtestatud kulunormide järgi või tehnilise arvestuse alusel. Veearvesti rikke korral, kui Klient pole rikkes süüdi, arvestatakse tarbitud vee kogus rikke avastamisele eelnenud mõõteperioodi kaheteistkümne kuu keskmise tarbimise järgi.
2.5. Vee-ettevõtja võib Lepingut kohaselt täitnud Kliendile võimaldada mõõdetud kastmisvee mahaarvamist ühiskanalisatsiooni ärajuhitavast reoveest juhul, kui Klient ehitab Vee-ettevõtja tehniliste tingimuste kohase kastmisvee mõõtmise süsteemi ning hüvitab Vee-ettevõtjale kastmisvee mõõtmiseks mõeldud lisaveearvesti paigaldamise, edaspidise hooldamise ja taatlemise kulu.
2.6. Kui Klient ei ole õigeaegselt teatanud veearvesti näitu, on Vee-ettevõtjal õigus ajutiselt muuta tarbimise arvestuse alust. Sellisel juhul võetakse tarbimise arvestamisel aluseks kuni kuue eelneva kalendrikuu keskmine ööpäevane tarbimine.
2.7. Kui Klient ei ole kahel järjestikusel arvestusperioodil Vee-ettevõtjale veearvesti näitu teatanud, on Vee-ettevõtjal õigus vähemalt kord kvartalis võtta veearvesti näit kohapeal, millega seotud kulud kannab Klient.
2.8. Tasumine vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest toimub Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnakirja alusel. Hinnad ja nende muutused teatatakse Kliendile massiteabevahendite kaudu.
2.9. Klient tasub teenuse eest kord kuus arve alusel, mille AS Keila Vesi edastab Kliendile e-kirja teel, paberarvena arvestusperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. Arve loetakse kätte saaduks kolme tööpäeva möödumisel selle saatmisest. Klient tasub teenuse eest arvel märgitud ajal ja korras.
2.10. Tähtajaks tasumata jäänud arvete eest arvestatakse viivist 0,05% iga viivitatud päeva eest.

3. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Kliendil on õigus nõuda Vee-ettevõtjalt õigusaktidest, Lepingust ja muudest regulatsioonidest tulenevate kohustuste täitmist.
3.2. Klient vastutab tema kasutusse antud veevärgi ja kanalisatsiooni plommide, tähiste ja seadmete säilimise eest ning kohustub koheselt teatama Vee-ettevõtjat nende kadumisest või rikkumisest.
3.3. Kliendi omanduses olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike ning seadmete teenindamise ja remondi kulud kannab Klient.
3.4. Klient kohustub koheselt teatama Vee-ettevõtjat kõigist tema kinnistul asetleidnud veevärgi- ja kanalisatsiooniavariidest ning muudest juhtumitest, mis võivad ohustada ühisveevärki või -kanalisatsiooni.
3.5. Klient kohustub hüvitama enda poolse kohustuste rikkumise tõttu Vee-ettevõtjale tekitatud otsese varalise kahju, välja arvatud juhul, kui Klient rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu.
3.6. Kui Klient tahab teha muudatusi veesisendil, siis on ta kohustatud võtma eelnevalt tehnilised tingimused Vee-ettevõtjalt.
3.7. Klient kohustub tagama Vee-ettevõtja esindajale või muule vastavat volitust omavale isikule juurdepääsu Kliendi kinnistul paiknevatele veearvestitele ja kinnistu torustikele.
3.8. Klient on kohustatud kinnistu võõrandamisel teatama Vee-ettevõtjat e-kirja teel Lepingu lõpetamisest ning edastama veearvesti lõppnäidu hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast võõrandamislepingu sõlmimist.

4. VEE-ETTEVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Vee-ettevõtjal on kohustus tagada Kliendile teenuste osutamine vastavalt õigusaktidele, Lepingule ja muudele regulatsioonidele.
4.2. Vee-ettevõtjal on õigus etteteatamisel ajutiselt katkestada vee andmine või piirata seda, kui see on vältimatu veevärgi- või kanalisatsiooniseadmete ja -torustike remondiks ning ühendustöödeks. Vee-ettevõtja on kohustatud informeerima Klienti eelseisvast vee andmise katkestamisest vähemalt üks päev ette massiteabevahendi kaudu.
4.3. Vee-ettevõtjal on õigus etteteatamata katkestada täielikult või osaliselt vee andmine Kliendile või heitvee vastuvõtt temalt energiavarustuse katkemisel, loodusõnnetuse korral, vajadusel suurendada vee andmist tulekahju kohtadele ja veevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste avarii korral. Vee-ettevõtja kohustub tagama Kliendi veega varustatuse 24 tunni pärast täielikult või osaliselt vee andmise katkestamist.
4.4. Vee-ettevõtjal on õigus eelneva kirjaliku hoiatuse alusel peatada Kliendile teenuste osutamine:
4.4.1. kui Klient viivitab arve tasumisega üle 30 päeva alates maksetähtaja saabumisest;
4.4.2. kui Klient ei võimalda Vee-ettevõtja esindajal üle vaadata veemõõdusõlme, Kliendi vee- ja kanalisatsioonivõrke, Kliendi veeseadmeid ja rajatisi, kontrollida veearvestit ja selle näite, panna plomme või teha muid ülevaatuse töid;
4.4.3. Vee-ettevõtja poolt tehtud ettekirjutuste mittetäitmisel;
4.4.4. vee tarbimise kehtestatud piirkoguste ületamisel või heitvee vastuvõtu tingimuste mittetäitmisel.
4.4 Vee-ettevõtjal on õigus katkestada vee andmine ja/või sulgeda kanalisatsiooni väljalask, kui tuleb ilmsiks omavoliline ühendus ühisveevärgi või kanalisatsiooniga või kui Kliendi seadmete puudulikkuses võib näha ohtu ühisveevärgile või teistele Klientidele, sealhulgas keelatud ühenduste ilmsikstulekul torustikes.

5. LEPINGU MUUTMINE, LÕPETAMINE
5.1. Lepingut muudetakse poolte kirjaliku kokkuleppe alusel, kui Lepingus või tüüptingimustes ei ole sätestatud teisiti.
5.2. Vee-ettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta vee müügi ja kanalisatsiooniteenuse osutamise tüüptingimusi. Vee-ettevõtja kohustub teavitama tüüptingimuste muutmisest massiteabevahendi või e-kirja teel ning Kliendi nõudmisel edastama Kliendile tüüptingimused ja andma selgitusi nende kohta.
5.3. Kliendil ja Vee-ettevõtjal on õigus lõpetada Leping, teatades sellest teisele poolele kirjalikult 30 päeva ette.
5.4. Vee-ettevõtja võib Lepingu ühepoolselt lõpetada, teatades sellest Kliendile kirjalikult ette vähemalt kümme kalendripäeva kui:
5.4.1. Kliendi arve tasumise tähtajast on möödas 60 päeva, kuid Klient pole arvet tasunud;
5.4.2. kinnistu piiri muutumise või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümber ehitamise või muu tegevusega seoses, mille tõttu Klient muutub Vee-ettevõtja suhtes mittekliendiks kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamist reguleerivate õigusaktide tähenduses;
5.4.3. kõigil juhtudel, kui Klient ei ole Vee-ettevõtja poolt määratud tähtajaks kõrvaldanud põhjusi, mille tõttu oli vee andmine ja/või reovee ärajuhtimine peatatud;
5.4.4. Klient ei täida Lepinguga võetud kohustusi;
5.4.5. muudel Lepingust tulenevatel või õigusaktidega ettenähtud juhtudel

6. MUUD TINGIMUSED
6.1. Pooled teavitavad teineteist oma kontaktandmete muutumisest hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates muudatuste jõustumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
6.2. Poolte vahel Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused läbivaatamisele Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Harju Maakohtus.

 

KINNITATUD juhataja 20.01.2022 käskkirjaga nr 1-6-2-22-1

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l