Kliendilepingu tüüptingimused

Veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamise leping

AS Keila Vesi, ……….. isikus, kes tegutseb põhikirja ja Keila Linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel ja ………isikus, edaspidi Klient sõlmisid lepingu alljärgnevas:

 1. AS Keila Vesi varustab Klienti (ehitis aadressil: Keila) joogiveega ja võtab vastu ühiskanalisatsiooni Kliendilt olme – ja reoveed puhastamiseks ning ärajuhtimiseks Keila jõkke.
 2. AS Keila Vesi tagab veevõrgu ühenduspunktis joogivee vastavuse kehtivatele kvaliteedi-nõuetele.
 3. Lepingupooled juhinduvad lepingu täitmisel Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, “Keila linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjast” ja muudest veevärgi ja kanalisatsiooniga seonduvatest juhenditest ja instruktsioonidest.
 4. Kliendile müüdav vee kogus määratakse veearvesti näidu alusel. Kanalisatsiooni juhitud reovee kogus arvutatakse vastavalt veearvesti näidule. Veearvesti mittetöötamisel või puudumisel arvutatakse vee ja kanalisatsiooni juhitud reovee kogused kehtestatud kulunormide järgi või tehnilise arvestuse alusel. Veearvesti rikke korral, kui Klient pole rikkes süüdi, arvestatakse tarbitud vee kogus rikke avastamisele eelnenud mõõteperioodi kolme kuu keskmise tarbimise järgi.
 5. Tasumine vee ja kanalisatsiooniteenuste eest toimub Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnakirja alusel. Hinnad ja nende muutused teatatakse Kliendile massiteabevahendite kaudu.
 6. Kliendi vee- ja kanalisatsioonivõrkudega ühendatud allklientidega arveldab Klient.
 7. Veearvestite näidud teatab Klient telefoni teel iga kuu esimeseks tööpäevaks. Juhul, kui Klient ei teata veearvesti näitu kokkulepitud ajaks, on AS-l Keila Vesi õigus koostada arve viimase 3 kuu keskmise tarbimise järgi. Osutatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest esitab AS Keila Vesi arve kuu kümnendaks kuupäevaks ja Klient tasub arvel märgitud kuupäevaks. Tähtajaks tasumata jäänud arvete eest arvestatakse viivist 0,2% iga viivitatud päeva eest.
 8. Kui Klient kahtleb esitatud arve õigsuses, on tal õigus esitada AS-le Keila Vesi vastavasisuline kirjalik avaldus 10 päeva jooksul arve saamisest. Avalduse esitamine ei vabasta Klienti arve tasumisest. Vääralt esitatud arve tasaarveldamine toimub järgmise arve esitamisel.
 9. Klient kannab vastutust tema hoole alla antud veevärgi ja kanalisatsiooni plommide, tähiste ja seadmete säilimise eest ning on kohustatud koheselt teatama AS-le Keila Vesi nende kadumisest või rikkumisest. Kui Klient tahab teha muudatusi veesisendil, siis on ta kohustatud võtma eelnevalt tehnilised tingimused AS-lt Keila Vesi.
 10. Kliendi omanduses olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike ning seadmete teenindamist ja remonti teostab Klient.
 11. Klient kohustub koheselt teatama AS-le Keila Vesi kõigist tema kinnistul asetleidnud veevärgi- ja kanalisatsiooniavariidest ning muudest juhtumitest, mis võivad ohustada ühisveevärki või –kanalisatsiooni.
 12. AS-l Keila Vesi on õigus etteteatamisel ajutiselt katkestada vee andmine või piirata seda, kui see on vältimatu veevärgi- või kanalisatsiooniseadmete ja –torustike remondiks ning ühendus-töödeks. AS Keila Vesi on kohustatud informeerima Klienti eelseisvast vee andmise katkestamisest vähemalt 1 päev ette.
  AS-l Keila Vesi on õigus etteteatamata katkestada täielikult või osaliselt vee andmine Kliendile või heitvee vastuvõtt temalt energiavarustuse katkemisel, loodusõnnetuse korral, vajadusel suurendada vee andmist tulekahju kohtadele ja veevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste avarii korral. AS Keila Vesi kohustub tagama Kliendile veega varustatuse 24 tunni pärast peale avariist teatamist.
 13. AS-l Keila Vesi on õigus eelneva kirjaliku hoiatuse alusel peatada Kliendile teenuste osutamine:
  • Kui Klient viivitab arve tasumisega üle 30 päeva alates maksetähtaja saabumisest;
  • Kui Klient ei võimalda AS Keila Vesi esindajal üle vaadata veemõõdusõlme, kliendi vee- ja kanalisatsioonivõrke, kliendi veeseadmeid ja rajatisi, kontrollida veearvestit ja selle näite, panna plomme või teha muid ülevaatuse töid;
  • AS Keila Vesi poolt tehtud ettekirjutuste mittetäitmisel;
  • Vee tarbimise kehtestatud piirkoguste ületamisel või heitvee vastuvõtu tingimuste mitte-täitmisel. AS-l Keila Vesi on õigus katkestada vee andmine ja/või sulgeda kanalisatsiooni väljalask, kui tuleb ilmsiks omavoliline ühendus ühisveevärgi või kanalisatsiooniga või kui Kliendi seadmete puudulikkuses võib näha ohtu ühisveevärgile või teistele klientidele, sealhulgas keelatud ühenduste ilmsikstulekul majatorustikes.
 14. Poolte vahel käesoleva Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused läbivaatamisele Eesti Vabariigi seadus-andlusega sätestatud korras.
 15. Käesoleva lepingu lahutamatuks osaks on piiritlusakt, kus on näidatud vee andmise koht ja heitvee vastuvõtmise kontrollkaev enne ühiskanalisatsiooni.
 16. Käesolev leping jõustub allakirjutamise hetkest ja on sõlmitud tähtajaga 1 (üks) aasta. Juhul, kui kumbki lepingupool ei ole 7 kalendripäeva enne lepingu lõppu avaldanud soovi lepingut lõpetada või seda muuta, pikeneb leping igal aastal samadel tingimustel sama tähtaja võrra.
 17. Käesolev leping on koostatud (2) kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, millest üks eksemplar jääb Kliendile ja teine AS-le Keila Vesi.
 18. Eritingimused.

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

601

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,9

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

3

mg/l Pt

Ammoonium

0,01

piirnorm 0.5 mg/l