Ühtekuuluvusufondi projekt „KEILA REOVEEPUHASTI SEADMED“

KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr: 14.05.2015 nr 1-25/106

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.15-0145

Projekti abikõlblikkuse periood: 14.05.15- 31.12.15

Projekti kogumaksumus: 249 358 eurot

ÜF toetuse maksimumsumma: 211 954,30 eurot

Toetuse saaja: AS Keila Vesi

Projekti eesmärk

Projekti üks eesmärkidest on suunatud reoveesette, mis oma olemuselt on jääde, lõppkäitluse parandamisele. Kaasaegse tehnika kasutuselevõtt võimaldab jäätmetest toota kvaliteetset kompostmulda, misläbi väheneb ladestatavate jäätmete osakaal ning suureneb taaskasutatavate jäätmete kogus.

Masinate hankimine tuleneb vajadusest asendada olemasolev amortiseerunud tehnika, lisaks soovitakse majanduslikust otstarbekusest lähtuvalt hakata töid teostama ettevõttele endale kuuluva masinapargiga, sest seni kasutatud renditehnika ei õigusta ennast ei majanduslikult ega ka saavutatava lõpptulemuse poolest.

Reoveepuhasti amortiseerunud seadmete väljavahetamine tagab reovee puhastamise kvaliteedi, misläbi väheneb loodusesse juhitavate reoainete kogus.

 

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Toetust kasutati alljärgnevate masinate ja seadmete soetamiseks:
 1. Teleskooplaaduri ja lisaseadmete ostmine
  Reoveesette lõppkäitluse teostamiseks Keila reoveepuhastis hangiti uus teleskooplaadur koos lisaseadmetega, milleks on kahvel, laadimiskopp, V- sahk, pöördhari ja järelhaagis. Teleskooplaaduri kasutusvaldkondadeks on muda ja tugiaine vedu reoveepuhasti territooriumi siseselt, kompostimisaunade tegemine, territooriumi hooldamine, kompostmulla laadimine.
 2. Aunasegaja ostmine
  Reoveesette lõppkäitluse ühe osana teostatakse kompostimisväljakutel aunades segamist , milleks osteti iseliikuv aunasegaja.
 3. Reoveepuhasti peapumpla pumpade väljavahetamine
  Projekti raames hangiti reoveepuhasti peapumplasse kaks uut pumpa.
 4. Reoveepuhasti võreseadme ja võrepressi hankimine koos paigaldusega
  Keila reoveepuhastisse hangiti uus võreseade koos võrepressiga.

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l