Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt

AS Keila Vesi teatab, et on rahuldatud rahastamistaotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Positiivne rahastamisotsus tehti teatavaks 28.12.2008. a.

AS Keila Vesi esitas 05.08.08 Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekti elluviimise kaasrahastamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Projekti ehitustööde eeldatav kogumaksumus on 68,9 miljonit krooni ning ehitustööd peavad olema lõpetatud 31.12.2011.

Projekti finantseerimiseks taotleti abi Ühtekuuluvusfondist kokku 48,7 miljonit krooni (70,7%), AS Keila Vesi omaosalus projektis on 20,2 miljonit krooni (29,3%). ´

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus-e 18.12.2008 otsusega nr. 24 tunnistati rahastamistaotlus nõuetele vastavaks ja rahuldati. Projekti nr. 2.1.0101.09-0009

Rahastamistaotluse kohaselt soovib AS Keila Vesi aastatel 2009 kuni 2011 ellu viia ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni infrastruktuuri rajamise projekti, mis sisaldab järgnevaid ehitustöid:
 • Puurkaevude likvideerimine – 2 tk
 • Puurkaevupumplate renoveerimine – 4 tk
 • Puurkaevupumplate rajamine – 1 tk
 • Survetõstepumpla rajamine – 1 tk
 • Reservuaari rekonstrueerimine – 1 tk
 • Veevõrgu rekonstrueerimine – 4,6 km
 • Veevõrgu laiendamine – 0,7 km, 13 majaühendust
 • Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine – 6,3 km
 • Kanalisatsioonivõrgu laiendamine – 0,9 km, 20 majaühendust
 • Kanalisatsioonipumplate rekonstrueerimine – 4 tk
 • Reoveepuhasti mudakäitluse väljaehitamine – 1 kmpl

Keemilised näitajad

Elektrijuhtivus

524

piirnorm 2500 μS/cm

Hägusus

<1

NHÜ

pH

7,5

piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

Värvus

<2

mg/l Pt

Ammoonium

<0,05

piirnorm 0.5 mg/l