Veetrassi rekonstrueerimine Kruusa tänaval

Kuni veebruari lõpuni teostatakse veetrassi rekonstrueerimine Kruusa tänaval. Põhiosa tehakse kinnisel meetodil, kuid mitte ainult. Seepärast on välja antud luba sulgeda perioodil 22.jaanuarist kell 09:00 kuni 24.jaanuarini kell 17:00 osaliselt Pargi ja Kruusa tänava ristmik Keila algkooli poolt liiklejatele. Ümbersõiduks on sobilik kasutada Ehitajate teed – Kruusa tänavat või Haapsalu maanteed. Jalakäijad pääsevad tööalast mööda.

Liiklusskeem on nähtav SIIN

KAS KEILA VEETEENUSE HIND ON ÕIGLANE?

Vee-ettevõte on kohustatud tagama toimepideva elutähtsa teenuse, mis on kvaliteetne, inimese tervisele ohutu ning keskkonnale säästlik. Tegevuse alustalaks on objektiivne ja vastutustundlik majandamine, mille tulemusena saavutatakse läbipaistev ja kulupõhine teenus. AS Keila Vesi on järjepidevalt teinud ressursimahukaid investeeringuid elutähtsa teenuse parendamiseks ja hoidmiseks. Taristu tervikuna pidevalt vananeb, mistõttu vajab reinvesteeringuid, et tarbijale saaks tagatud kvaliteetne teenus ning keskkonda saaks juhitud nõuetekohaselt puhastatud heitvesi. Peab arvestama asjaoluga, et Euroopa Liidu jm fondidest toetusi ei plaanita enam veemajandusse suunata ning AS Keila Vesi ei ole juba täna abikõlbulik vee-ettevõte, sellest lähtuvalt peame tulevikus arvestama kulukomponendid veehinda, et olla jätkusuutlik.

Veeteenuse kujundavad eraldi vee ja kanalisatsiooniteenused, mille kohta peetakse eraldi arvestust. Viimaste arvestus peab võimaldama hinnata seda, kas ettevõtja toote või teenuse hind on õiglaselt seotud selle pakutava väärtusega. Konkurentsiameti poolt on selleks koostatud eraldi metoodika, mille alusel kujundatakse teenuse hind.

Veeteenuse hind kujundatakse selliselt, et vee-ettevõtjal oleks tagatud:

 1. põhjendatud tegevuskulude katmine;
 2. investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 3. keskkonnanõuete täitmine;
 4. kvaliteedi-ja ohutusnõuete täitmine;
 5. põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt (WACC- Weighted Average Cost of Capital));

Vee-ettevõtteid mõjutavad: kulud (tööjõud, elektrienergia hind); vananev taristu; veetaristu mastaapsus; üha rangemad keskkonnanõuded sh Konkurentsiameti järelevalve tasu jne. Tänane reaalsus, kui on kordades tõusnud energiaallikate, materjalide ja teenuste hinnad,  sunnib paljusid vee-ettevõtteid teenuse hindasid üle vaatama, AS Keila Vesi ei ole siinkohal erand. Viimane hinna korrektsioon toimus Keilas 2015a, st et õiglane veeteenuse hinnatõus võinuks olla 3% aastas.

Tagamaks kvaliteetse veeteenuse toimivuse ja jätkusuutlikkuse esitas 08.04.2022 AS Keila Vesi Konkurentsiametile veeteenuse hinnataotluse. Konkurentsiamet kontrollis, et taotletud hind sisaldaks üksnes ÜVVKS § 14 lg 2 ettenähtud põhjendatud kulusid ja põhjendatud tulukust. Konkurentsiamet kooskõlastas AS Keila Vesi uued veeteenuse hinnad 2023a jaanuaris.

AS Keila Vesi tuginedes Konkurentsiameti otsusele 31.01.2023 nr 9-3/2023-005 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikele 1 kehtestab alates 06.03.2023 uued veeteenuse hinnad alljärgnevalt:

 • tasu võetud vee eest 1,24 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,79 €/m3
 • tasu reovee puhastamise eest Strantum OÜ-le 0,98€/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise eest Lahevesi AS-le 0,58 €/m3
 • tasu reovee puhastamise eest Lahevesi AS-le 0,98€/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Ülaltoodud tasud reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kehtivad AS KeilaVesi klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas osundatud piirväärtuseid.

Võrreldes teiste Harjumaa vee-ettevõtetega jääb Keilas veeteenuse hind ka peale hinnamuutust kõige madalamale tasemele!

 

Janno Jazõkov
AS Keila Vesi juhataja

 

Harjumaa veeteenuse hinnad seisuga 01.02.2023.
Allikas: Konkurentsiamet

HIND ERAISIKUTELE
ETTEVÕTTEVesiKanalKOKKU
KEILA VESI1,241,793,03
KIILI KVH1,321,813,13
LOO VESI1,322,063,38
ELVESO1,352,113,46
VIIMSI VESI1,352,193,54
SAKU MAJA1,572,053,62
KOHILA MAJA1,42,363,76
STRANTUM1,472,433,9
LAHEVESI1,882,664,54
KOSE VESI1,733,315,04

 

Hea Klient!

AS Keila Vesi tuginedes Konkurentsiameti otsusele 31.01.2023 nr 9-3/2023-005 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lõikele 1 kehtestab alates 06.03.2023 uued veeteenuse hinnad alljärgnevalt:

 • tasu võetud vee eest 1,24 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,79 €/m3
 • tasu reovee puhastamise eest Strantum OÜ-le 0,98€/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise eest Lahevesi AS-le 0,58 €/m3
 • tasu reovee puhastamise eest Lahevesi AS-le 0,98€/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Ülaltoodud tasud reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest kehtivad AS KeilaVesi klientidele, kelle poolt ühiskanalisatsiooni juhitava reovee kontsentratsioon ei ületa ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas osundatud piirväärtuseid.

Seoses veeteenuse hinna muutmisega AS Keila Vesi palub kõigil teenuse tarbijatel teatada veenäidud seisuga 05.03.2023.a hiljemalt 10. märtsiks 2023. Pärast 10.03.2023.a esitatud tarbimise näidud arveldatakse uue tariifi alusel.

 

Kätte on jõudnud aeg, mil majapidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata ja seada valmis saabuvateks külmakraadideks!

Veesüsteemide kontrollimisel pea meeles, et torustik vajab soojutust kütmata keldris ning vundamendist läbiminekul. Ära unusta ka koridoris asuvate vee- ja kanalisatsioonitorude soojustamist.

Eesti Vee-ettevõtete Liit on koondanud soovitused, mida majapidamistes tuleks järgida, vältimaks veesüsteemide külmakahjustusi:

 • Hoones, mida igapäevaselt ei köeta, tuleb vee liikumine hoonesse peatada (sulgeda maakraan või pump kaevus); tühjendada torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast ja äravool, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.
 • Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu veevärk veendumaks, et liigne külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist.
 • Selgita välja, milline on sobilik isolatsioonimaterjal. Vana kasukas ja kaltsud ei anna piisavat kaitset. Torude hea külmakindluse tagab õigesti valitud isolatsioon. Küsi nõu ehituskaupade kauplusest või santehnikult.
 • Arvesta ka niiskuse ja tõmbetuulega. Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuul kiirendab külmumist. Seepärast vaata üle keldrite aknad ja uksed ning vajadusel tihenda soojakindlamaks.
 • Veearvesti töökindluse tagamiseks kaitse seda külma eest. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla kahe soojakraadi.
 • Lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus olev vesi hakkab külmuma, on veekraani nirisema jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
 • Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub ära, siis esmalt tee kindlaks koht, kust on külm torustikule ligi pääsenud. Kasuta üles sulatamiseks ohutuid vahendeid ja varu aega, sest soojendada tuleb aeglaselt, et vältida torustike kahjustusi (sobiv vahend on nt soojapuhur).
 • Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks torutöid teostavate ettevõtete poole.

 

  Palun lõpetada minule kuuluva kinnistu veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse osutamise leping asukohaga

  Veearvesti lõppnäit

  Lepingu lõppemisel palun

  Sulgeda vesi peakraanist*
  Eemaldada veearvesti*

  Taotleja andmed

  Kinnistu uute omanike kontaktandmed

  * tärniga märgitud väljad on kohustuslikud

  või lae alla paberkandjale printimiseks:

  avaldus_teenuslepingu_lpetamiseks

  Lae alla

  Keemilised näitajad

  Elektrijuhtivus

  524

  piirnorm 2500 μS/cm

  Hägusus

  <1

  NHÜ

  pH

  7,5

  piirnorm 6.5-9.5 pH ühikut

  Värvus

  <2

  mg/l Pt

  Ammoonium

  <0,05

  piirnorm 0.5 mg/l